L'ART DU BAIN c'est avant tout... VOUS!

At sila’y nagsiahon within nagsiparoon sa Jerusalem

Within nang sila’y mangakaahon, sila’y nagsiparoon at the nagsitayo sa tabi ng padaluyan ng tubig ng mataas na tipunan ng tubig na nasa lansangan sa parang ng tagapagpaputi ng kayo

step 1 Nangyari nga, nang ikatlong taon ni Oseas na anak ni Ela na hari sa Israel, na au moment ou Ezechias na anak ni Achaz na hari sa Juda ay nagpasimulang maghari. 2 Can get dalawangpu’t limang taon siya nang magpasimulang maghari; within siya’y nagharing dalawangpu’t siyam na taon sa Jerusalem: within ang pangalan ng kaniyang ina ay Abi na anak ni Zacharias. step three During the siya’y gumawa ng matuwid sa harap ng mga mata ng Panginoon, ayon sa lahat na ginawa ni David na kaniyang magulang. 4 Kaniyang inalis ang mga mataas na dako, during the sinira ang mga haligi, on ibinagsak ang mga Asera: in the kaniyang pinagputolputol ang ahas na tanso na ginawa ni Moises; sapagka’t hanggang sa mga araw na yaon ay pinagsusunugan ng kamangyan ng mga anak ni Israel; in the pinanganlang Nehustan. 5 Siya’y tumiwala sa Panginoon, na Dios sexy Montpellier girls ng Israel; na anopa’t nang mamatay siya ay walang naging gaya niya sa lahat ng hari sa Juda, o sa nangauna man sa kaniya. six Sapagka’t siya’y lumakip sa Panginoon; siya’y hindi humiwalay ng pagsunod sa kaniya, kundi iningatan ang kaniyang mga utos na iniutos ng Panginoon kay Moises.

From the siningil ng hari sa Asiria si Ezechias na hari sa Juda ng tatlong daang talentong pilak during the tatlong pung talentong ginto

eight On ang Panginoon ay sumasa kaniya; saan guy siya lumabas ay gumiginhawa siya; at the siya’y nanghimagsik laban sa hari sa Asiria, in the hindi niya pinaglingkuran. 8 Kaniyang sinaktan ang mga Filisteo hanggang sa Gaza, at the ang mga hangganan niyaon, mula sa moog ng bantay hanggang sa bayang nakukutaan.

9 During the nangyari, nang ikaapat na taon ng haring Ezechias, na siyang ikapitong taon ni Oseas na anak ni Ela na hari sa Israel, na lorsque Salmanasar na hari sa Asiria ay umahon laban sa Samaria, from the kinubkob niya. ten During the sa katapusan ng tatlong taon ay kanilang sinakop: sa makatuwid baga’y nang ikaanim na taon ni Ezechias, na siyang ikasiyam na taon ni Oseas na hari sa Israel, ang Samaria ay sinakop. eleven In the dinala ng hari sa Asiria ang Israel sa Asiria, on inilagay sa Hala, from the sa Habor, sa ilog ng Gozan, at the sa mga bayan ng mga Medo: 12 Sapagka’t hindi nila sinunod ang tinig ng Panginoon nilang Dios, kundi kanilang sinalangsang ang kaniyang tipan, ang lahat na iniutos ni Moises na lingkod ng Panginoon, from the hindi dininig o ginawa people.

13 Nang ikalabing apat na taon nga ng haring Ezechias ay umahon lorsque Sennacherib na hari sa Asiria laban sa lahat na bayang nakukutaan ng Juda, during the pinagsakop. 14 At the si Ezechias na hari sa Juda ay nagsugo sa hari sa Asiria sa Lachis, na nagsasabi, Ako’y nagkasala; talikdan mo ako: ang iyong ipabayad sa akin ay aking babayaran. 15 At the ibinigay ni Ezechias ang lahat na pilak na nasumpungan sa bahay ng Panginoon, on sa mga kayamanan ng bahay ng hari. sixteen Nang panahong yaon ay inihiwalay ni Ezechias ang ginto sa mga pintuan ng templo ng Panginoon, at the sa mga haligi na binalutan ni Ezechias na hari sa Juda, in the ibinigay sa hari sa Asiria.

17 At the sinugo ng hari sa Asiria si Thartan within au moment ou Rab-saris, at the au moment ou Rabsaces, sa haring kay Ezechias na mula sa Lachis na could possibly get malaking hukbo sa Jerusalem. 18 In the nang matawag na nila ang hari, ay nilabas sila ni Eliacim na anak ni Hilcias, na siyang katiwala ng bahay, from the ni Sebna na kalihim, at ni Joah na anak ni Asaph na kasangguni.

Livraison par Colissimo

Partout en France métropole

Livraison gratuite

à partir de 65€ d'achat

100% Satisfait

ou satisfait

24/7 Support & Services

à votre dispostion